Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ψηφιακές Πληρωμές

Η ΑΑΔΕ αποτελεί την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο βασικός στόχος της είναι η συγκέντρωση δημοσίων εσόδων (πληρωμών). Για την εποπτεία των δραστηριοτήτων και των πρακτικών της, υπεύθυνο είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οι χρήστριες/ες μπορούν να τακτοποιήσουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις οικονομικής φύσεως προς το κράτος, συμπεριλαμβανομένων φόρων ή προστίμων, μεταξύ άλλων. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για πολίτες, καθώς και για επιχειρήσεις.