Απλοποιημένες επιχειρηματικές πληροφορίες (IES)

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός λογαριασμός/η-πληρωμή, ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός /υπηρεσίες

ο IES είναι η παράδοση δηλωτικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη λογιστική, τη φορολογία και τις στατιστικές με ηλεκτρονικά μέσα και σε πλήρως άυλη μορφή. Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς τους διαβιβάζονται συλλογικά και σε μια ενιαία οντότητα. Η υποβολή IES πρέπει να γίνεται μέσω της επιχειρηματικής πύλης, επιλέγοντας IES και συμπληρώνοντας απευθείας το έντυπο ή ανοίγοντας και αποστέλλοντας το αντίστοιχο αρχείο που έχει προηγουμένως διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος. Στη συνέχεια, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο IES και πρέπει να διατηρηθεί η αυτόματα δημιουργούμενη αναφορά ΑΤΜ, ώστε να είναι δυνατή η πληρωμή της εγγραφής υποβολής λογοδοσίας. Η εγγραφή για την υποβολή της λογοδοσίας πρέπει να καταβληθεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών.