ΓΕΣΥ – Γενικό Σύστημα Υγείας

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική υγεία

Το ΓΕΣΥ είναι ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας με κύριο στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι βασικές αρχές του ΓΕΣΥ είναι:

  • η καθολική κάλυψη του πληθυσμού
  • η ίση μεταχείριση όλων των δικαιούχων
  • η παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
  • η ελεύθερη επιλογή του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης από τον δικαιούχο