Διαδικτυακή πύλη REA

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση, ηλεκτρονικός ελεύθερος χρόνος, ψηφιακή συμμετοχικότητα, αλφαβητισμός ψηφιακής διακυβέρνησης/υπηρεσίες

Η διαδικτυακή πύλη για την κατάσταση του περιβάλλοντος (πύλη REA), η οποία εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2016, περιέχει διαδικτυακές πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικούς δείκτες. Η πλατφόρμα αυτή, που αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται από την Πορτογαλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, περιλαμβάνει πληροφορίες και αναλύσεις για ένα ευρύ φάσμα τελικών χρηστών και αναμένεται να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για διαβουλεύσεις σχετικά με βασικούς δείκτες και περιβαλλοντικές τάσεις στην Πορτογαλία. Η πύλη REA συγκεντρώνει έναν ποικίλο αριθμό δεικτών για την κατάσταση του περιβάλλοντος, οι οποίοι παρουσιάζονται σε 49 θεματικά φύλλα που κατανέμονται σε οκτώ περιβαλλοντικούς τομείς: Οικονομία και περιβάλλον, ενέργεια και κλίμα, μεταφορές, αέρας, νερό, έδαφος και βιοποικιλότητα, απόβλητα και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.