Διεύθυνση Λειτουργίας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οι υποχρεώσεις της συγκεκριμένης επιτροπής είναι να μελετά, να αναπτύσσει, να ελέγχει, καθώς και να υποστηρίζει, μέσω συμπαγούς στρατηγικής, τα πληροφοριακά συστήματα και τα δίκτυα επικοινωνίας, πάνω στα οποία βασίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εξασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική επάρκεια και επικοινωνία των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με δίκτυα και συστήματα άλλων δημόσιων, ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων που διαμοιράζονται ψηφιακά.