Δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα Νόμος 184(Ι)/2017

Ο νόμος ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ το 2020 για την ενίσχυση της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα. Ο νόμος έδωσε στους πολίτες το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από τις δημόσιες αρχές. Επιπλέον, ο νόμος υποχρέωνε τις δημόσιες αρχές να δημοσιεύουν ορισμένες πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους, ώστε να αποφεύγεται η υποβολή εντύπου αίτησης για πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.