Εθνική νομοθεσία σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα των φορέων του δημόσιου τομέα (Ν.50(Ι)/05.04.2019)

Εισάγει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την εφαρμογή και την παρακολούθηση εκείνων των παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των ατόμων με αναπηρία με τους ιστότοπους και τις κινητές εφαρμογές των φορέων του δημόσιου τομέα. Ο νόμος, άμεσα και έμμεσα, επηρεάζει τους χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.