Εθνικό Σύστημα Υγείας

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική υγεία

Διαθέσιμη από το 2016, η πλατφόρμα αυτή παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο, που διατίθενται από τα ιδρύματα που ενσωματώνουν το πορτογαλικό εθνικό σύστημα υγείας και άλλα ιδρύματα του Υπουργείου Υγείας.

Η πύλη επιτρέπει, μεταξύ άλλων λειτουργιών:

  • Διαβούλευση/φόρτωση διαφόρων δεικτών υγείας,
  • Πρόσβαση σε πληροφορίες με γεωγραφική αναφορά σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας,
  • Διαδικτυακά ιατρικά ραντεβού και αίτηση ανανέωσης ιατρικών συνταγών,
  • Πρόσβαση σε διδακτικό υλικό για την υγεία.

Η Πύλη του Εθνικού Συστήματος Υγείας περιλαμβάνει την Πύλη Διαφάνειας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία συγκεντρώνει τα δεδομένα που παράγονται από τους φορείς υγειονομικής περίθαλψης σε μια ψηφιακή και προσβάσιμη πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να αναλυθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς κανένα περιορισμό από τον γενικό πληθυσμό.