Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός λογαριασμός/η-πληρωμή

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ρυθμίζεται από τον κανονισμό που διέπει τις υποχρεώσεις τιμολόγησης, ο οποίος εγκρίθηκε με το βασιλικό διάταγμα 1619/2012 της 30ής Νοεμβρίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού προώθησε το “ηλεκτρονικό τιμολόγιο”, που ισχύει για όλες τις δημόσιες διοικήσεις, με στόχο την προώθηση της χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τη δημιουργία του λογιστικού μητρώου των τιμολογίων. Αυτό θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη προστασία του προμηθευτή, τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τον δημόσιο τομέα και τον καλύτερο λογιστικό έλεγχο των απλήρωτων τιμολογίων, γεγονός που θα συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο των δημόσιων δαπανών και θα ενισχύσει τη διαφάνεια.