Κώδικας Ψηφιακής Διοίκησης (D. lgs. 217/17)

Ο Κώδικας Ψηφιακής Διοίκησης (CAD) εμπεριέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Ο CAD συγκεντρώνει και οργανώνει τους κανονισμούς σχετικά με την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης σε σχέση με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Μπήκε σε εφαρμογή με το Νομοθετικό Διάταγμα Νο. 179, 22 Αυγούστου 2016, καθώς και με το Νομοθετικό Διάταγμα Νο. 217, 13 Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό την προώθηση της ψηφιακής ιθαγένειας και των ψηφιακών δικαιωμάτων.

Η τελευταία τροπολογία αφορά την ψηφιοποίηση άρθρων και εγγράφων σε συνάρτηση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση καθώς και την εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στις ψηφιακές αγορές (η οποία αντικατέστησε την τροπολογία 1999/93/EC).