Νόμος για την ηλεκτρονική υγεία 59(Ι)/2019.

Καθιερώνει και ρυθμίζει την ηλεκτρονική υγεία ως το κατάλληλο, σύγχρονο μέσο για την προσφορά υπηρεσιών υγείας αλλά και την ασφαλή αποθήκευση και διανομή, τη διαβαθμισμένη προσβασιμότητα και την επεξεργασία των πληροφοριών υγείας από όλους τους εμπλεκόμενους. Βασική αρχή είναι ότι ο πολίτης έχει την κυριότητα των δεδομένων υγείας του.