Νόμος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 22/2021

Το κεφάλαιο VI αναφέρεται στην διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, με σκοπό την προώθηση, την διεύθυνση, και τον συντονισμό των κυβερνητικών δράσεων, σχετικά με την τεχνολογική καινοτομία, την υλοποίηση του ιταλικού και ευρωπαϊκού ψηφιακού σχεδιασμού, την στρατηγική της χώρας για την εφαρμογή υπέρ-ευρυζωνικών συνδέσεων (ultra-broadband), την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και των επιχειρήσεων, τον γενικότερο ψηφιακό μετασχηματισμό και ανάπτυξη του ιδιωτικού αλλά και δημόσιου τομέα της χώρας, την διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, την συνδεσιμότητα, τις απτές και άυλες ψηφιακές υποδομές, καθώς και την εθνική στρατηγική δεδομένων.