Νόμος για το ηλεκτρονικό χρήμα 81(Ι)/2012

Ρυθμίζει τα δικαιώματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος απευθείας από την Κυπριακή Δημοκρατία. Καθορίζει τις αρχές που ορίζονται για την έκδοση χρήματος. Επιπλέον, ρυθμίζει την αδειοδότηση και εποπτεία των ιδρυμάτων που σχετίζονται με την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.