Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (DITS)

Το DITS είναι ο αρμόδιος φορέας για την προώθηση και εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα. Εφαρμόζει τη στρατηγική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και τα προγράμματα και τα αντίστοιχα σχέδια δράσης της ΕΕ. Αναπτύσσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες, τη νοοτροπία και την κουλτούρα του κοινού. Ειδικότερα, η DITS είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη ή την προμήθεια συστημάτων σε κυβερνητικό επίπεδο στο πλαίσιο του “Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Μηχανοργάνωσης της Κυβέρνησης”, καθώς και διαφόρων συστημάτων μικρής κλίμακας κατά παραγγελία για συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες.