Υπηρεσία Διεύθυνσης Πληρωμών 2 (2018)

Στόχος του νόμου:

  • αυξημένη ασφάλεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές,
  • βελτιωμένη προστασία καταναλωτών,
  • προώθηση καινοτομίας,
  • αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά.