“Ψηφιακή Διακυβέρνηση”

¨Ψηφιακή Διακυβέρνηση¨ (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)”, 4727/2020.

Ο νόμος 4727/2020 αποτελεί έναν ομογενοποιημένο κανονισμό σχετικά με όλα τα ζητήματα που συνδέονται με τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και ειδικά με εκείνα που σχετίζονται με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ο νόμος αυτός αποτελεί μία εθνική στρατηγική σχετικά με τις Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την ονομασία ¨Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού¨, ο οποίος και θέτει τις βάσεις, τις αρχές, και τους κανονισμούς, για την λειτουργία των  εξεταζόμενων υπηρεσιών, καθώς και των μεθόδων τους.