Πύλη Διαφάνειας

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική συμμετοχή

Γενική Διοίκηση του Κράτους διαθέτει μια πύλη διαφάνειας όπου οι πολίτες έχουν ανοικτή δημόσια συμμετοχή για ρυθμιστικά έργα, τόσο για την προηγούμενη δημόσια διαβούλευση, όσο και για την ακρόαση και την ενημέρωση του κοινού κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων.

Υπάρχουν δύο μορφές συμμετοχής:

– Προηγούμενη δημόσια διαβούλευση. Στόχος είναι να ληφθούν οι απόψεις των πολιτών, των οργανώσεων και των ενώσεων πριν από την προετοιμασία ενός σχεδίου

– Ακρόαση και ενημέρωση του κοινού. Σκοπός της είναι η λήψη της γνώμης των πολιτών με δικαιώματα και έννομα συμφέροντα που επηρεάζονται από ένα νομοθετικό σχέδιο που έχει ήδη καταρτιστεί, απευθείας ή μέσω των οργανώσεων ή ενώσεων που τους εκπροσωπούν, και η λήψη τυχόν πρόσθετων συνεισφορών από άλλα πρόσωπα ή οντότητες.

Υπάρχουν περισσότερα από 20 υπουργεία που εξουσιοδοτούν τη συμμετοχή των πολιτών και διαθέτουν ηλεκτρονική έδρα γι’ αυτήν.