Σχετικά με το έργο

Η ένταξη ψηφιακών τεχνολογιών στην Δημόσια Διοίκηση και στις υπηρεσίες της, είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει σημαντικά ο τρόπος που οι πολίτες στην Ευρώπη αλληλοεπιδρούν στο Διαδίκτυο.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι στην ουσία της οι υπηρεσίες του κράτους που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου ή άλλων ψηφιακών μέσων. Το DigEqual είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που έχει ως στόχο την απλούστευση της πρόσβασης στις υπηρεσίες που προσφέρει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Εστιάζουμε στην στήριξη των Ευρωπαίων πολιτών με σκοπό να κατανοήσουν πως να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές και παράλληλα να αναλογιστούν τα οφέλη που έχουν στην καθημερινή τους ζωή.

Η χρήση δημοσίων υπηρεσιών στο Internet, απέχει πολύ ακόμη από το να γίνει κυρίαρχη πρακτική στην Ευρώπη, ειδικά μεταξύ χρηστών αλλά και εκπαιδευτικών που δεν διαθέτουν ‘ψηφιακή αυτοπεποίθηση’. Στοχεύουμε στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων, με σκοπό να βελτιώσουμε την μεταξύ τους αλληλοεπίδραση.

Το έργο DigEqual στοχεύει στο να χτίσει μία γέφυρα συνεργασίας μεταξύ ενηλίκων που βιώνουν τον ‘ψηφιακό αποκλεισμό’, και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα επενδύει στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και στις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν.

Το DigEqual είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με 3 βασικούς πυλώνες:

  1. Ορισμός των δεξιοτήτων αλλά και των προσδοκιών που αφορούν την χρήση και αλληλοεπίδραση ενηλίκων με ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να εξασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους.
  2. Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων.
  3. Βελτίωση των δεξιοτήτων των χρηστών, καθώς και των εκπαιδευτών ενηλίκων, αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα κατάρτισης, που θα αναλύει τις διάφορες πτυχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Ανάπτυξη μίας διαδραστικής, βασισμένης σε σενάρια, εφαρμογής, που θα ακολουθεί το στήσιμο ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού, και η οποία θα χρησιμοποιείται τόσο ως εκπαιδευτικό εργαλείο από εκπαιδευτικούς, όσο και ως εργαλείο προσωπικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα χρήσιμο για μη εξοικειωμένους ψηφιακά χρήστες, καθώς και αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες.

Γιατί;

Τα οφέλη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις ζωές των ενηλίκων, είναι πολλά και αδιαμφισβήτητα. Παράλληλα, παρατηρείται ότι τα εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων δεν εφαρμόζουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την καταπολέμηση του αντίκτυπου του ‘Ψηφιακού Διαχωρισμού’, 2ου και 3ου επιπέδου, με αποτέλεσμα μία εκπαίδευση ανέτοιμη για την ψηφιακή αλλαγή που λαμβάνει χώρα στη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πως;

Το DigEqual στοχεύει στην ανάπτυξη παιδαγωγικών εργαλείων και πρακτικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων, γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα μεταξύ των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ενηλίκων με ελλιπή γνώση πάνω στον χειρισμό τους.

Για ποιον είναι το DigEqual;