Διαδικτυακή πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός αλφαβητισμός/υπηρεσίες Η Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις κυβερνητικές διαδικασίες και τις συναλλαγές με τους πολίτες/επιχειρήσεις. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα Νόμος 184(Ι)/2017

Ο νόμος ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ το 2020 για την ενίσχυση της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα. Ο νόμος έδωσε στους πολίτες το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από τις δημόσιες αρχές. Επιπλέον, ο νόμος υποχρέωνε τις δημόσιες αρχές να δημοσιεύουν ορισμένες πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους, ώστε να αποφεύγεται η […]

Δήμος Στροβόλου

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός αλφαβητισμός/υπηρεσίες Κύριος στόχος είναι η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης για την κοινωνία, το Αστικό Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και τον Πολιτισμό, μέσα από τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών είναι εκτελεστικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία δημιουργήθηκε το 2017 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κύριος στόχος είναι η πλήρης ανάπτυξη και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Δήμος Λευκωσίας

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:  ηλεκτρονικός αλφαβητισμός/υπηρεσίες Κύριοι στόχοι: Εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας Συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών Κοινωνική προσφορά μέσω υπηρεσιών φροντίδας, υποστήριξης, απασχόλησης Προστασία του περιβάλλοντος με μέτρα και σχέδια που “χτυπούν” την κλιματική αλλαγή και προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα Παροχή ποιοτικής ψυχαγωγίας μέσω της προώθησης […]

Εθνική νομοθεσία σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα των φορέων του δημόσιου τομέα (Ν.50(Ι)/05.04.2019)

Εισάγει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την εφαρμογή και την παρακολούθηση εκείνων των παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των ατόμων με αναπηρία με τους ιστότοπους και τις κινητές εφαρμογές των φορέων του δημόσιου τομέα. Ο νόμος, άμεσα και έμμεσα, επηρεάζει τους χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων […]

Νόμος για το ηλεκτρονικό χρήμα 81(Ι)/2012

Ρυθμίζει τα δικαιώματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος απευθείας από την Κυπριακή Δημοκρατία. Καθορίζει τις αρχές που ορίζονται για την έκδοση χρήματος. Επιπλέον, ρυθμίζει την αδειοδότηση και εποπτεία των ιδρυμάτων που σχετίζονται με την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Νόμος για την ηλεκτρονική υγεία 59(Ι)/2019.

Καθιερώνει και ρυθμίζει την ηλεκτρονική υγεία ως το κατάλληλο, σύγχρονο μέσο για την προσφορά υπηρεσιών υγείας αλλά και την ασφαλή αποθήκευση και διανομή, τη διαβαθμισμένη προσβασιμότητα και την επεξεργασία των πληροφοριών υγείας από όλους τους εμπλεκόμενους. Βασική αρχή είναι ότι ο πολίτης έχει την κυριότητα των δεδομένων υγείας του. Κυβερνητικός Ιστότοπος

ΓΕΣΥ – Γενικό Σύστημα Υγείας

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική υγεία Το ΓΕΣΥ είναι ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας με κύριο στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους. Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι βασικές αρχές του ΓΕΣΥ είναι: η καθολική κάλυψη του πληθυσμού η ίση μεταχείριση όλων των δικαιούχων η παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης η ελεύθερη επιλογή […]

Νόμος 156(Ι)/2004 για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εγκατάσταση παρόχων υπηρεσιών, τις εμπορικές επικοινωνίες και τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων. Οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το νόμο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υπηρεσίες διαδικτυακής πληροφόρησης, διαδικτυακής διαφήμισης και διαδικτυακής πώλησης προϊόντων και […]