Παραδοτέα

Το DigEqual στοχεύει στην ανάπτυξη παιδαγωγικών εργαλείων και πρακτικών, που συνδέονται με καθημερινές διαδικασίες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Θέλουμε να φέρουμε την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις υπηρεσίες της πιο κοντά στους ενήλικες, αναπτύσσοντας παράλληλα καινοτόμα και κατανοητά εργαλεία για εκπαιδευτές και οργανισμούς, οι οποίοι στηρίζουν ενήλικες σε διαφορετικές βαθμίδες της ψηφιακής εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενδυνάμωσης.

Τι θέλουμε να αναπτύξουμε:

  • Βιώσιμοι στόχοι ψηφιακής εκπαίδευσης ενηλίκων – δεξιότητες πάνω στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και μεθοδολογίες με στόχο την ψηφιακή εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτών ενηλίκων.
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κάθε μέρα: ενήλικες και εκπαιδευτές ανηλίκων σε δράση!
  • Μια διαδραστική εφαρμογή, βασισμένη σε σενάρια, που προορίζεται για ενήλικες, ώστε να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αλλά και να συγκρίνουν την καθημερινή ζωή με, ή χωρίς την χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Πλαίσιο εργασίας για εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων.

Ένα κατευθυντήριο πλαίσιο εργασίας και μεθοδολογιών που θα αφορά εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων, καθώς και τους εκπαιδευτές αυτών, με σκοπό την στήριξη της δουλειάς τους με ενήλικες με ελλιπείς ψηφιακές δεξιότητες, επεκτείνοντας την ψηφιακή διδασκαλία σε θέματα και προβλήματα που σχετίζονται με την χρήση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από ενήλικες στη Ευρώπη. Ένα τέτοιο πλαίσιο εργασίας θα θέσει τα θεμέλια για την ένταξη συνεδριών, σχετικών με το αντικείμενο, στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες και εκπαιδευτές ενηλίκων.

1. Ένα πρόγραμμα προετοιμασίας, βασισμένο σε σενάρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που θα προορίζεται για εκπαιδευτές ενηλίκων, με στόχο να τους φέρει σε επαφή με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών, μη-μεροληπτικών πρακτικών, και διαδικασιών κατάρτισης.

2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ψηφιακές δεξιότητες, που θα προορίζεται για ενήλικες και το οποίο θα εστιάζει στις διαφορετικές πτυχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις ζωές των ενηλίκων, στοχεύοντας να τους ενημερώσει σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα τους, αλλά και πως να τα ασκήσουν.

Διαδραστική εφαρμογή προσομοίωσης ψηφιακών υπηρεσιών.

Με την υποστήριξη συμμετεχόντων ενηλίκων, θα σχεδιάσουμε μία διαδραστική εφαρμογή, μέσω τις οποίας οι χρήστες θα μπορούν να βιώσουν καθημερινές διαδικασίες. Μέσω αυτού του τρόπου θα μπορέσουν να κατανοήσουν με πρακτικό τρόπο το πως διαμορφώνεται η καθημερινότητα με, ή χωρίς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες. Μία εφαρμογή που στοχεύει στην δημιουργία εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης του χρήστη, καθώς και στην απάλειψη των φόβων ως προς την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.